Ανακύκλωση Μπαταριών

08-09-2020

Ανακύκλωση Μπαταριών

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  • Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
  • Την εξοικονόμηση πρώτων υλών
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών και έχει τις απαιτούμενες άδειες για την προσωρινή αποθήκευση μπαταριών. Είναι μια από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις (από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για ανακύκλωση) με τα επίσημα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.