Διαδικασία Απόσυρσης

08-09-2020

Διαδικασία Απόσυρσης

Διαδικασία Απόσυρσης

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ γιά ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

 

  • Παραλαβή οχήματος.  Ζύγιση και παράδοση στο προσωπικό της εγκατάστασης.  ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση απώλειας οχήματος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταστροφής από το Κέντρο Επεξεργασίας ή την ΕΔΟΕ. Απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας.
  • Απόδειξη ιδιοκτησίας και έλεγχος εγγράφων.  Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο του ιδιοκτήτη.  ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση απώλειας της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας από την Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας από την Αστυνομική Αρχή.
  • Έλεγχος οχήματος.  Ο αριθμός πλαισίου του οχήματος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας.
  • Έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Εκδίδεται και σας δίνεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής ή Τιμολόγιο Αγοράς στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οχήματος (άδεια, πινακίδες) ή το διαβιβαστικό της εφορίας σε περίπτωση που το όχημα ήταν σε προσωρινή ακινησία, κατατίθενται από το Κέντρο Επεξεργασίας στην Διεύθυνση μεταφορών της Νομαρχίας ούτως ώστε το όχημα να διαγραφεί από τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών. Οκτώ (8) με δέκα (10) ημέρες αργότερα θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με email το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ του οχήματος, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος (οριστική παράδοση πινακίδων).  Επίσης αντίγραφο του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ αποστέλλεται στην εφορία του ιδιοκτήτη ώστε να διαγραφεί το όχημα από το ΑΦΜ του.  ΠΡΟΣΟΧΗ στην Βεβαίωση Παραλαβής θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΔΟΕ και του Κέντρου Επεξεργασίας/Συλλογής. Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του Κέντρου Επεξεργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε άμεσα με την ΕΔΟΕ (http://edoe.gr/Contact.aspx?id=03)
  • Απόδοση αριθμού ταυτότητας στο παραληφθέν όχημα (ημερομηνία παραλαβής, αριθμός κυκλοφορίας).
  • Φωτογράφηση του οχήματος και αποθήκευση των φωτογραφιών ώστε να αποσταλούν στην ΕΔΟΕ.
  • Απορρύπανση του οχήματος από τα επικίνδυνα για το περιβάλλον στοιχεία του όπως λάδια, καύσιμα, μπαταρία, φίλτρο λαδιών, αερόσακοι, καταλύτης, υγρά πλύσης παρμπρίζ, υγρά φρένων και φρέον τα οποία αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές ή παλλετοκιβώτια και ακολουθούν διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης.
  • Εξαγωγή χρήσιμων ανταλλακτικών για πώληση. Όλα τα λειτουργικά μέρη (φτερά, πόρτες κλπ) ή εξαρτήματα (μηχανικά, ηλεκτρικά) ανακτώνται ώστε να επανέλθουν στην αγορά σαν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.
  • Πακετοποίηση ή τεμαχισμός του οχήματος. Το όχημα αφού πλέον έχουν αφαιρεθεί τα επικίνδυνα για το περιβάλλον στοιχεία και τα χρήσιμα ανταλλακτικά συμπιέζεται (μπάλα) ή τεμαχίζεται και προωθείται στις χαλυβουργίες για να γίνει ξανά χρήσιμα προϊόντα (μπετόβεργες, λαμαρίνες κλπ).