Δικαιολογιτικά Απόσυρσης

08-09-2020

Δικαιολογιτικά Απόσυρσης

Δικαιολογιτικά Απόσυρσης

Η απόσυρση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (επιβατικά ή φορτηγά) γίνεται ΜΟΝΟ σε εγκεκριμένα Κέντρα Επεξεργασίας/Συλλογής τα οποία έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ, φέρουν την κατάλληλη σήμανση και έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ (https://www.edoe.gr/paradosi-oximaton/).

ΠΡΟΣΟΧΗ  Η απόσυρση του οχήματος πρέπει να γίνει έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξουσιοδότηση για την παράδοση αυτοκινήτου για διαγραφή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για την παράδοση ΟΤΚΖ (επιβατικά ή φορτηγά μικτού βάρους έως 3.5 τόνους) είναι:

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ (και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρειάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία και e-paravolo €30
 • Δήλωση ακινησίας, διαβιβαστικό και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας από την ΔΟΥ (για επιβατικό ΙΧ) ή βεβαίωση ακινησίας και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Μεταφορών (για φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου ιδιοκτήτη ή/και του εκπροσώπου του.
 • Εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο των νόμιμων ιδιοκτητών.
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ( Ευρωπαϊκή Ένωση ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Άδεια παραμονής σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός.
 • Εάν το όχημα είναι από κληρονομιά, αφού πρώτα γίνει η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να εκδοθεί καινούρια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του/των κληρονόμου/ων (παράβολο € 75).
 • Σε περίπτωση που το όχημα είναι επαγγελματικό απαιτείται έκδοση δελτίου αποστολής με σκοπό την ανακύκλωσή του.

______________________________

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρειάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία και e-paravolo € 30.
 • Δήλωση ακινησίας, διαβιβαστικό και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας από την ΔΟΥ (γιά επιβατικό ΙΧ) ή βεβαίωση ακινησίας και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Μεταφορών (για φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Καταστατικό εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ), φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/διαχειριστών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και έκδοση δελτίου αποστολής με σκοπό την ανακύκλωσή του.
 • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) για την παράδοση/διαγραφή-απόσυρση του οχήματος, καταστατικό, ΦΕΚ αναγνώρισης, φωτοτυπία ταυτότητας του/των διαχειριστή/ών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και έκδοση δελτίου αποστολής με σκοπό την ανακύκλωσή του.
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr για όλες τις εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.

______________________________

Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε (πχ πινακίδες) και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.