Παράδοση Οχήματος

08-09-2020

Παράδοση Οχήματος

Η παράδοση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (επιβατικά ή φορτηγά) γίνεται ΜΟΝΟ σε εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Συλλογής ή/και Επεξεργασίας οι οποίες έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ, φέρουν την κατάλληλη σήμανση και έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνει έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για την παράδοση ΟΤΚΖ (επιβατικά ή φορτηγά μικτού βάρους έως 3.5 τόνους) είναι:

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρεάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία.
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου ιδιοκτήτη ή/και του εκπροσώπου του.
 • Εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής απο ΚΕΠ ή Α/Τ σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο των νόμιμων ιδιοκτητών.
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ( Ευρωπαϊκή Ένωση ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Άδεια παραμονής σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός.
 • Δήλωση ακινησίας και διαβιβαστικό από την ΔΟΥ (γιά επιβατικό ΙΧ) ή το Υπουργείο Μεταφορών (γιά φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Εάν το όχημα είναι από κληρονομιά, αφού πρώτα γίνει η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να εκδοθεί καινούρια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του/των κληρονόμου/ων.
 • Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρεάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία.
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Δήλωση ακινησίας και διαβιβαστικό από την ΔΟΥ (γιά επιβατικό ΙΧ) ή το Υπουργείο Μεταφορών (γιά φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Καταστατικό εταιρείας, φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/διαχειριστών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη γιά γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και δελτίο αποστολής (δίχως αξία για ανακύκλωση) σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε.
 • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την παράδοση/διαγραφή-απόσυρση του οχήματος, καταστατικό, ΦΕΚ αναγνώρισης, φωτοτυπία ταυτότητας του/των διαχειριστή/ών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και δελτίο αποστολής (δίχως αξία για ανακύκλωση) σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.