Παράδοση Οχήματος

08-09-2020

Παράδοση Οχήματος

Η παράδοση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (επιβατικά ή φορτηγά) γίνεται ΜΟΝΟ σε εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Συλλογής ή/και Επεξεργασίας οι οποίες έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ, φέρουν την κατάλληλη σήμανση και έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνει έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για την παράδοση ΟΤΚΖ (επιβατικά ή φορτηγά μικτού βάρους έως 3.5 τόνους) είναι:

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ (και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρεάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία και e-paravolo €30
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου ιδιοκτήτη ή/και του εκπροσώπου του.
 • Εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής απο ΚΕΠ ή Α/Τ σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο των νόμιμων ιδιοκτητών.
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ( Ευρωπαϊκή Ένωση ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Άδεια παραμονής σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός.
 • Δήλωση ακινησίας και διαβιβαστικό από την ΔΟΥ (γιά επιβατικό ΙΧ) ή το Υπουργείο Μεταφορών (γιά φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Εάν το όχημα είναι από κληρονομιά, αφού πρώτα γίνει η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να εκδοθεί καινούρια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του/των κληρονόμου/ων (παράβολο € 75).
 • Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε (πχ πινακίδες) και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Σε περίπτωση που το όχημα είνα επαγγελματικό απαιτείται έκδοση δελτίου αποστολής (δίχως αξία για ανακύκλωση).

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Πινακίδες κυκλοφορίας ( 2 πινακίδες, εμπρός – πίσω ). Σε περίπτωση που λείπει η μία πινακίδα, χρεάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία και e-paravolo € 30.
 • Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού Ι.Χ. χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Δήλωση ακινησίας και διαβιβαστικό από την ΔΟΥ (γιά επιβατικό ΙΧ) ή το Υπουργείο Μεταφορών (γιά φορτηγό ΙΧ) σε περίπτωση που το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία.
 • Καταστατικό εταιρείας, φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/διαχειριστών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη γιά γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και δελτίο αποστολής (δίχως αξία για ανακύκλωση) σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε.
 • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) για την παράδοση/διαγραφή-απόσυρση του οχήματος, καταστατικό, ΦΕΚ αναγνώρισης, φωτοτυπία ταυτότητας του/των διαχειριστή/ών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α/Τ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του οχήματος και δελτίο αποστολής (δίχως αξία για ανακύκλωση) σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr για όλες τις εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.
 • Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε (πχ πινακίδες) και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.